Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace

Kraj Vysočina propojuje sociální a zdravotní služby

Koordinátoři pomoci v Kraji Vysočina zajišťují propojení sociálních a zdravotních služeb. Děje se tak díky projektu s názvem „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“ realizovaném od roku 2020.

Propojení sociálních a zdravotních služeb v kraji Vysočina

Cílem projektu je, aby došlo k propojení zdravotní a sociální péče, a tím se zvýšila jak kvalita života klientů, tak dostupnost služeb. Jinak řečeno, aby se pacientům usnadnil přechod z lékařské péče do té sociální a naopak. V České republice jsou totiž zdravotní a sociální péče oddělené oblasti a komunikace a spolupráce mezi nimi dosti pokulhává. Přitom životní situace, do kterých se lidé dostávají, v sobě obě tyto roviny propojují.

Rozhovor s Ing. Lenkou Mikletičovou,
krajskou koordinátorkou pomoci

Můžete nám přiblížit, co tato pozice, kterou zastáváte, obnáší?

Jedná se o klíčovou pozici, která vznikla v projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“. Těch činností, které jako koordinátor zastávám, je opravdu hodně a jsou spojené s jednotlivými aktivitami projektu.

Mám například na starosti vznik nového webového portálu vysocinapecuje.cz a podílím se na organizování vzdělávacích seminářů. Tyto semináře jsou určené jak pro poskytovatele sociální a zdravotních služeb, tak pro neformální pečující.

V projektu máme také aktivitu, kdy se schází tzv. „řešitelský multidisciplinární tým“. Ten řeší těžké případy klientů, kteří jsou těžko umístitelní. A současně hledáme, jak tuto problematiku řešit systémově, aby se návrhy promítly do Střednědobého plánu sociálních služeb a byly zohledněny také v rozšiřování sítě služeb.

Také velmi úzce spolupracuji s koordinátory pomoci v obcích s rozšířenou působností (ORP), nemocnicích a poskytovateli sociálních služeb. Organizuji kulaté stoly, na kterých se potkávají odborníci z různých oblastí a předávají si tam své zkušenosti.

Mým úkolem je rovněž prezentovat dílčí výstupy projektu, prezentovat na odborných konferencích a platformách.

Kdo a s čím se na Vás tedy může ohledně propojení sociálních a zdravotních služeb obracet?

Jednak se na mě obrací koordinátoři pomoci ORP a v nemocnicích. A to především tehdy, když řeší těžší a specifické životní situace klientů. Řešíme a diskutujeme spolu palčivá témata, jako je spolupráce s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, podpora neformálně pečujících anebo obsah nabídky vzdělávání.

Dále se na mě mohou obracet sociální pracovníci obcí nebo opatrovníci klientů ve chvíli, kdy neví, jak dále situaci klienta řešit, nebo ji neúspěšně řeší už delší čas. S poskytovateli sociálních služeb diskutujeme podmínky a formy podpory k tomu, aby mohli tyto těžší případy obsloužit.

Kde Vás najdeme?

Na Krajském úřadu Kraje Vysočina, v budově D, kanceláři 2.12. Ale většinu věcí řeším hlavně po telefonu.

Zmiňovala jste koordinátory pomoci v nemocnicích. O koho se jedná a co mají na starosti?

Jejich role spočívá především v pomoci lépe koordinovat zdravotní a sociálních služby. Úkolem koordinátora je zajistit na základě analýzy pacientových potřeb plynulý přechod do domácího prostředí nebo pro něj zajistit/doporučit adekvátní sociální službu.

Součástí práce koordinátorů je také sociální poradenská činnost. Věnují pozornost i rodinám pacientů – neformálním pečujícím.
Ve složitějších případech si koordinátor pomoci v nemocnici může vyžádat pomoc krajského koordinátora, tedy mě.

Mezi jejich dílčí úkoly pak patří sjednocování existujících metodik a dokumentace, navazování kontaktů a úzká spolupráce se sociálními pracovníky a koordinátory pomoci obcí, poskytovateli sociálních služeb a dalšími aktéry zdravotně sociálního pomezí.

Díky těmto koordinátorům v nemocnicích je možné „zachytávat“ pacienty a řešit jejich zdravotně sociální situaci komplexně už na akutních lůžkách, a ne až ve chvíli, kdy se pacient dostane na lůžka dlouhodobé péče, tj. oddělení dlouhodobě nemocných.

Koordinátory pomoci můžeme najít i v obcích s rozšířenou působností. Jak je mohou pečující oslovit a s čím vším jim pracovníci pomohou?

Neformální pečující se mohou obrátit přímo na sociálního pracovníka ORP nebo na koordinátora pomoci dané obce. Můžete je kontaktovat telefonicky nebo mailem. Kontakty na jednotlivé koordinátory naleznete na stránkách Kraje Vysočina – „Vysočina pečuje“.

Poskytují klientům základní sociální poradenství. Jejich úkolem je znát všechny dostupné zdravotní a sociální služby v ORP a s nimi související problematiku. Pomáhají zlepšovat kooperaci mezi jednotlivými aktéry zdravotně sociálního systému (nemocnice, sociální a zdravotní služby, úřady, praktičtí lékaři a další).

Navrhují také systémová opatření a tím pomáhají v důsledku zlepšovat kvalitu života klientů, pečujících rodin, dostupnost služeb a jejich vzájemnou návaznost. Snaží se zlepšit podmínky neformálních pečujících, zvyšovat dostupnou psychosociální podporu a projektování služeb „na míru“ pro jejich blízké.

Působíte v kraji Vysočina, jsou tito koordinátoři i v jiných krajích?

Myslím, že co se názvu pozice týče, tak koordinátoři pomoci v jiných krajích nejsou, ale jejich práci zastávají sociální pracovníci obcí a zdravotně sociální pracovníci nemocnic. U nás však, díky zmíněnému projektu, mají větší kapacity a možnost věnovat se více i vzájemné spolupráci a prosíťování, což v důsledku vždy pomáhá právě klientům.